Στάδιο Γ

Η ικανοποίηση των στόχων που έχουν προκαθοριστεί μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με κατάλληλα επιλεγμένα μέτρα. Η επιλογή των μέτρων θα πρέπει να βασιστεί σε διάλογο με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, να ληφθεί υπόψη η εμπειρία από άλλες περιοχές με παρόμοιες πολιτικές, να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα αντικατοπτρίζουν το κόστος υλοποίησής τους και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι συνέργιες μεταξύ των μέτρων. Ουσιαστικά, σε αυτό το στάδιο, τα μέτρα καθορίζονται ως απαντήσεις στα ερωτήματα: τι, πώς, πού και πότε; Ο προσδιορισμός των μέτρων (και των πακέτων μέτρων) είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ.
Εν συνεχεία, βάσει της συζήτησης σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις πηγές χρηματοδότησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, εκπονείται ένα σχέδιο δράσης και προϋπολογισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή σύνοψη των μέτρων, των προτεραιοτήτων υλοποίησης και των χρονοδιαγραμμάτων. Αυτές οι προδιαγραφές θα αποτελέσουν τη βάση για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων: απαιτούν ευρεία συμφωνία από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους εμπλεκόμενους φορείς για να αποτελέσουν βασικό μέρος του τελικού σχεδίου.