Στάδιο Α

Σε αυτό το στάδιο παρέχεται μια ποσοτικοποιημένη ανασκόπηση της ισχύουσας κατάστασης αναφορικά με την κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων και αποτυπώνονται τα προβλήματα της πόλης αλλά και οι ευκαιρίες που καλείται να αναδείξει. Η ανάλυση αυτή είναι πολύ σημαντική προκειμένου  να καθοριστούν οι κατάλληλες πολιτικές , ενώ επίσης, η ποσοτικοποιημένη ανασκόπηση συγκεκριμένων δεικτών αποτελεί τη βάση για να μπορεί να μετρηθεί η πρόοδος κατά την ολοκλήρωση του Σχεδίου.

Για τη ρεαλιστικότερη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι σημαντική η ίδια συμμετοχή των πολιτών, ώστε να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα και να προσδιοριστούν οι ανάγκες κινητικότητας. Η συμμετοχή μπορεί να γίνει είτε με την απάντηση στο ερωτηματολόγιο είτε και με την καταγραφή στον χάρτη σημείων και διαδρομών στην πόλη με προβλήματα ή ευκαιρίες της πόλης.